Παραδοτέα

Circforbio > Παραδοτέα

Δράση Α1: Τεχνική προετοιμασία του συστήματος συλλογής πρώτων υλών και της εγκατάστασης του συστήματος

Δράση C1: Σχεδιασμός και εγκατάσταση του συστήματος βιοδιυλιστηρίου και του συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης της λειτουργίας του

Δράση C2: Δοκιμή λειτουργίας και βελτιστοποίηση του συστήματος βιοδιυλιστηρίου

Δράση C3: Αξιολόγηση της απόδοσης των μιγμάτων καυσίμων με την παραγόμενη αιθανόλη σε κινητήρες

Δράση C4: Οικονομική μελέτη σκοπιμότητας

Δράση C5: Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας CIRCforBIO

Δράση C6: Επίδειξη του καινοτόμου συστήματος βιοδιυλιστηρίου μέσω βιωματικών εργαστηρίων κυκλικής οικονομίας

Δράση C7: Αναπαραγωγή και μεταφορά

Δράση D1: Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου

Δράση E1: Ιστοσελίδα του έργου, Ηλεκτρονική κοινωνική δικτύωση, πίνακες ανακοινώσεων, Layman’ s report

Δράση E2: Δικτύωση με άλλα έργα είτε LIFE είτε όχι

Δράση Ε3: Ενημερωτικό υλικό, τεχνικές δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις, ενημερωτικά μέσα

Δράση Ε4: Διοργάνωση εκδηλώσεων, εργαστηρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων

Δράση F1: Διαχείριση του έργου από το ΕΜΠ

Δράση F2: After-LIFE Plan