Συνάφεια του έργου με το πλαίσιο πολιτικής ΕΕ και Ελλάδας

Circforbio > Συνάφεια του έργου με το πλαίσιο πολιτικής ΕΕ και Ελλάδας

Πολιτική σχετική με τη διαχείριση αποβλήτων και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Νομοθεσία Τίτλος Συνεισφορά του έργου
Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/851 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα
 • Βελτίωση αποδοτικότητας στη χρήση πόρων και εξασφάλιση της θεώρησης των αποβλήτων ως πόρου μέσω της μετατροπής βιοαποβλήτων σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας
 • Βελτίωση αποδοτικότητας στη χρήση πόρων μέσω της δημιουργίας μίας διαδραστικής πλατφόρμας για τη μέγιστη και βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων βιομάζας σε εθνικό επίπεδο
 • Υποχρεωτική χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων ως το τέλος του 2023
Οδηγία (ΕΕ) 2018/850 ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/850 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων
 • Μείωση των αστικών αποβλήτων που αποστέλλονται σε ΧΥΤ στο 10% των επιπέδων του 1995 έως το 2035, μέσω της εκτροπής τους από την υγειονομική ταφή προς την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας (βιοαιθανόλη, βιοαέριο, βιολίπασμα, χρησιμοποιημένο έλαιο)
 • Απαγόρευση υγειονομικής ταφής χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων, κατάλληλων για ανακύκλωση και ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένων των βιοαποβλήτων
Οδηγία 2018/2001/ΕΚ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2018/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση)
 • Ελάχιστη (3,5%) συνεισφορά των προηγμένων καυσίμων στην τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών, μέχρι το 2030, μέσω της παραγωγής βιοαιθανόλης 2ης γενιάς
Νομοθεσία Τίτλος Συνεισφορά του έργου
Ευρωπαϊκός Νόμος για το Κλίμα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1119 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 2021 για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα»)
 • Στην καθαρή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 55% μέχρι το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, μέσω της εκτροπής βιοαποβλήτων από την ταφή και της μετατροπής τους σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας (βιοαιθανόλη, βιοαέριο, βιολίπασμα, χρησιμοποιημένο έλαιο)
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα
 • Εμπλοκή των πολιτών και όλων των κοινωνικών μερών σε δράσεις για το κλίμα μέσω της ευαισθητοποίησης τους με μια σειρά εκδηλώσεων και ζωντανών εργαστηρίων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, τις έννοιες της κυκλικής οικονομίας και τη βιοαιθανόλη 2ης γενιάς
Ένα νέο σχέδιο δράσης για την Κυκλική Οικονομία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία.
Για μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη.
 • Υλοποίηση του Άξονα Δράσης “Λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία”, μέσω της χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων προς τη μετατροπή τους σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας (βιοαιθανόλη, βιοαέριο, βιολίπασμα, χρησιμοποιημένο έλαιο).
 • Υλοποίηση του Άξονα Δράσης “Λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία” μέσω της δημιουργίας μίας διαδραστικής πλατφόρμας για τη μέγιστη και βιώσιμη εκμετάλλευση της διαθέσιμης βιομάζας σε εθνικό επίπεδο. Η πλατφόρμα του έργου θα χρησιμεύσει μεταξύ άλλων στη χαρτογράφηση της διαθέσιμης βιομάζας στη χώρα και στον προσδιορισμό της βέλτιστης εφοδιαστικής αλυσίδας με όρους βιωσιμότητας διευκολύνοντας στην πράξη την πραγματοποίηση της έννοιας της κυκλικής οικονομίας.

Συνάφεια του έργου με το Ελληνικό Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής

Νομοθεσία Τίτλος Συνεισφορά του έργου
Νόμος 4819/2021 Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων
 • Βελτίωση αποδοτικότητας στη χρήση πόρων και εξασφάλιση της θεώρησης των αποβλήτων ως πόρου μέσω της μετατροπής βιοαποβλήτων σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας
 • Βελτίωση αποδοτικότητας στη χρήση πόρων μέσω της δημιουργίας μίας διαδραστικής πλατφόρμας για τη μέγιστη και βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων βιομάζας σε εθνικό επίπεδο
 • Υποχρεωτική χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων ως το τέλος του 2023
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846/2021 Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 «περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018
 • Μείωση των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που αποστέλλονται σε ΧΥΤ μέσω της εκτροπής τους από την υγειονομική ταφή προς την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας (βιοαιθανόλη, βιοαέριο, βιολίπασμα, χρησιμοποιημένο έλαιο)
 • Απαγόρευση υγειονομικής ταφής χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων, κατάλληλων για ανακύκλωση και ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένων των βιοαποβλήτων
Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) για την περίοδο 2020-2030 Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) για την περίοδο 2020-2030
 • Στη μείωση των αστικών αποβλήτων που αποστέλλονται σε χώρους υγειονομικής ταφής στο 10% των επιπέδων του 1995 έως το 2030 (5 χρόνια νωρίτερα από αυτό που θέτει η Οδηγία (ΕΕ) 2018/850)
 • Στην ξεχωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων σε επίπεδο χώρας ως το τέλος του 2022 (1 χρόνο νωρίτερα απ’ ό,τι θέτει η (ΕΕ) Οδηγία 2018/851)
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2018/2001/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο (αναμένεται)
Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Ν. 4936/2022 (ΦΕΚ 105/Α` 27.5.2022) Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Στην καθαρή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 55% μέχρι το 2030 και 80% μέχρι το 2040 ,σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, μέσω της εκτροπής βιοαποβλήτων από την ταφή και της μετατροπής τους σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας (βιοαιθανόλη, βιοαέριο, βιολίπασμα, χρησιμοποιημένο έλαιο)
Κυκλική Οικονομία-Το νέο σχέδιο δράσης της Ελλάδας
 • Στις Δράσεις Α.1 και Α.6, του Άξονα Δράσης “Λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία”, με αντίστοιχους τίτλους “Εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικής με την κυκλική οικονομία” και “Ανάπτυξη κριτηρίων «αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων» και της θεώρησης ως υποπροϊόντων ουσιών ή αντικειμένων που προκύπτουν από τη διαδικασία παραγωγής”
 • Στη Δράση Π.7, του Άξονα Δράσης “Βιώσιμη παραγωγή και βιομηχανική πολιτική”, με τίτλο “Προσδιορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για δευτερογενή υλικά και βιώσιμα προϊόντα”, καθώς και στην Οριζόντια Δράση Ο.10 με τίτλο “Διαμόρφωση ειδικού σχεδίου δράσης για τη βιοοικονομία”.